بازدید کل: 211378

بازدید امروز: 61

بازدید دیروز: 87

1390/6/27

406 - فرجام

آنچه بنوشته است روی جام من                                              …

1390/6/27

405 - شمع

خویش را همچو شمع آب مکن                                               …

1390/6/27

404 - پیر زمان

خورشید من بتاب و رخ از من نهان مکن                                          …

1390/6/27

403 - مراقبت

ای عشق زدل مراقبت کن                                         با دشمن من مسالمت کن ای…

1390/6/27

402 - سمندر

ای سمندر دمی نوحه سر کن                                           هیزم آورده را شعله…

1390/6/27

401 - زوار

ای مرغ سحر خدا خدا کن                                       بهر من بی نوا دعا کن ای تازه…

1390/6/27

400 - گلدوا

ای مادر عزیزم دست مرا رها کن                                              …

1390/6/27

399 - کودک دل

در جام شفق شراب را باور کن                                            …

1390/6/27

398 - خرمن

خرمنی سوخته است حاصل من                                             …

1390/6/27

397 - صید

من که خوابم تو مرا تعبیر کن                                            …