بازدید کل: 323713

بازدید امروز: 36

بازدید دیروز: 148

 راز حقیقتند رموز مجازها           
                                   محمود مطلقند تمام ایازها
از کم رسیده اند به بسیاری زمان
                                  کوتاه بوده اند از اول درازها
آتش که در تنور کند پخته خام را
                                  کمتر نمونه ایست ز سوز و گدازها
عاشق نبوده ایم به زلفان خط و خال                                        
                                  نازست و دلبریست که آرد نیازها
دست درخت خانه ما را شکست و رفت                                   
                                  آن تند باد تشنه بخون فرازها
ره را ببند کز پی این غول گرد باد                                          
                                  پیچیده شد چو سفره ما جانمازها
طوفان چه میکند در این موج خیزژرف                                   
                                  بر اردک و نهنگ و حواصیل و غازها
جنگ و ستیز حاصل اصل بقای ماست                                    
                                  تاریخ ما پراست ازین ترکتازها
راز بقاست اینهمه کشتار زنده ها                                             
                                  نو غصه نیست قصه گنجشک و بازها
صحرا بگو حکایت نجوای نیمه شب                                        
                                  از کاروان خسته دل شب نمازها

تاریخ ارسال: 1390/4/6
تعداد بازدید: 2695