بازدید کل: 341813

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 133

خرابی همه عالم برای آبادیست
                                      غم تمامی دنیا بخاطر شادیست
کسی که طالب بند است درحصار زمان
                                       مسافریست که در جستجوی آزادیست
هزار قصه شیرین به بیستون زمان
                                       نوشته ای زخط سرخ دست فرهادیست
زمان چو می گذردعُمرمی رودبرباد
                                       چه سال شمسی وهجری ,چه سال میلادیست
تفاوتی نبود در میان آرد مگر
                                       که آسیاب شما آبی وزما بادیست
بنام نابغه هرگزنمی شود مشهور
                                      مگرکه کارکسی درکمال استادیست
زمانه در پی جشنی است در دل صحرا
                                       چراکه وقت ظهورو تولدّ هادیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2592