بازدید کل: 341825

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 133

 زلال شعر من از چشمۀ سخن جاریست
                                                  شعار روشنیم مرگ بر سیه کاریست
پیام هر غزل من بگوش خواب آلود
                                                  سرود ولوله انگیز صبح بیداریست
بدوستان هوسباز گو که در ره عشق
                                                  امید مردم چشمم به خویشتن داریست
مخوان بگوش من افسانۀ جوانی را
                                                  که این حکایتی از ماجرای تکراریست
می است کاسۀ خون بیدلان عاشق را
                                                  نصیب خلق سبکسر شراب گلناریست
اسیر بار گرانست کوه سنگین پا
                                                  عروج ذرّه بخورشید در سبکباریست
بریز اشک محبت بدامن صحرا
                                                  که رنگ و بوی گل از دولت گهرباریست
بیان ساده دلی های کودک غزلم
                                                   قبول خاطر یاران کوچه بازاریست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2484