بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

اشک غم از سروده ام جاریست
                                          کار من آه و گریه و زاریست
چشم بیخواب خون گرفتۀ من
                                         سخت سر گرم مردم آزاریست
قصه پردازی گذشت زمان
                                         با زمان سنج خشک دیواریست
گریه شب نمای مرغ سحر
                                        خنده نور صبح کلک کاری است
عارفانه ترین مستی ها
                                        خلسه بین خواب وبیداریست
آفتاب طلوع فجر امیّد
                                        در غروب پریده رخساریست
بر سرگور خامش هستی
                                        گریه بی بهانه اجبارست
همصدای همیشه صحرا
                                        غزل ناب کوچه بازاریست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2357