بازدید کل: 334988

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 175

گلی که در سحر آئینه دار طنازیست
                                              برای بلبل شیرین دهن هم آوازیست
نشان ملت از خود گذشته تاریخ
                                             محبت است و صفاهست ودست ودلبازیست
بشاخه ای که در آورده سرزمیخانه

                                             اگر غلط نکنم تاک خانۀ رازیست
بپاد شاهی عالم نمی شوم راضی
                                            گدای کوی تو بودن بلند پروازیست
رفیق و همسفر من نبود یک جومست
                                            به چشم مستی او هرچه می کنم بازیست
به پیرخویش اگر سرسپرده ای جان چیست
                                            شهید عشق نشانش نشان سربازیست
به قول سعدی دانا جواب آن سنگ است
                                            کسی که ذات و صفاتش کلوخ اندازیست
خراب گشته مرا خانه ای که در صحراست
                                            هنوز مرغ سعادت در آشیان سازیست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2575