بازدید کل: 335025

بازدید امروز: 130

بازدید دیروز: 175

مستی می از حقیقت دور نیست
                                                    مست حق مست می انگور نیست
آتشی کز سینه می آید برون
                                                    شعله موسا فریب طور نیست
عرصۀ پرواز شاهین قضا
                                                    جای جولان بازی زنبور نیست
هرکه انسانی است عشق پاک او
                                                    چون سلیمان پای بند مور نیست
درس تاریخ است گویای غمم
                                                    صحبت از کلدانی و آشور نیست
عاشق عشقم که معیار دلست
                                                    عشق غلمان و قصور و حور نیست
یار را در خویش دیدم صبحدم
                                                    این دگر خواب شب دیجور نیست
گقتمش دیگر مرا بی روی تو
                                                     لحظه ای هم زندگی میسور نیست
رونمایت آب شیرین چشمه ها
                                                    رخ مپوشان چشم صحرا شور نیست

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 3385