بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

 
کسی همچو من بیخود اندیش نیست
                                              خداوند اندیشۀ خویش نیست
چو بشکسته ,آئینه کثرت نماست
                                              ولیکن به وحدت یکی پیش نیست
به مصحف نوشته است با خط عشق
                                             خدا جز در آغوش درویش نیست
کسی مات ومست رخ دلبریست
                                              سر افکنده از واژه کیش نیست
زمین و زمان و خداوندگی
                                              بجز مرهمی بر دل ریش نیست
رسیدم بفرمان  دیوانگی
                                             بجایی که راه پس وپیش نیست
خدا را نگفتم ترا گفته ام
                                            خدا با تو هست ویکی بیش نیست
بهر جای صحرا نظر می کنم
                                             نشانی زبرزیگر وخیش نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/2
تعداد بازدید: 2626