بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133

 خانه ها زیباست اما زنده نیست
                                          گریه بسیار است جای خنده نیست
چونکه آوای سروشی میرسد
                                          گوش جان من خدا را بنده نیست
ساحلی آرام میخواهد دلم
                                          هیچ دریایی چو من طوفنده نیست
مرغ سردر زیر بالم حال را
                                          هیچکس مانند من پرکنده نیست
دردل شهررضا بی گفتگو
                                          اهل حالی را غم آینده نیست
نامبارک چیست در قاموس شب
                                          آن چه روزی هست کو فرخنده نیست
جز به راه عشق گر گامی نهی
                                          دولتی یابی ولی پاینده نیست
تکدرختانی است در صحرای غم
                                         جنگلی کز سبز پوش آکنده نیست

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2434