بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

 دل از شب و خانه پا خبر داشت
                                 از کوچه و خانه ها خبر داشت
دیوار میان خانه ما
                                 از فاصلۀ شما خبر داشت
آئینۀ من چوجمشید
                                 از پادشه و گدا خبر داشت
راهی که به سنگلاخ می رفت
                                از پارگی دوپا خبر داشت
این دل زکجا بپای خسته
                                از مردم ناکجا خبر داشت
چنگیز ززخم و مرگ وشمشیر
                                عطّار زگلدوا خبر داشت
 تدبیر من این اسیر تقدیر
                                 ازآمدن قضا خبر داشت
آمد به صدا و لیک خاموش
                                 گوش من ازین صدا  خبر داشت
تنها به زمان پچ پچ شب
                                 صحرا زمن و خدا خبر داشت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2429