بازدید کل: 335013

بازدید امروز: 118

بازدید دیروز: 175

شهر ما رنگ سرخ ماتی داشت
                                      خانه ها حال بی ثباتی داشت
شهر ما با تمام رنگ و ریا
                                      خصلت مردم دهاتی داشت
یار ما کز زمان دوری بود
                                      مثل ماها زبان تاتی داشت
دل ما یک ده خرابی بود
                                      که دو سرچشمه قناتی داشت
بدنم زیر تازیانۀ درد
                                      رنگ یک جوهر دواتی داشت
پیر ما در همیشه تاریخ
                                      خبر از دی و حال آتی داشت
همه جا باصفاست این دنیا
                                      لیک صحرا صفات ذاتی داشت
پیرگشت و قرین خاموشی است
                                      نوجوانی که عشق لاتی داشت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2467