بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

 داغ مرا کوره آهن نداشت
                                    دهر چو من سوخته خرمن نداشت
هرچه غزل بود به دیوان عشق
                                   معنی پیچیده تر از من نداشت
کاش دگر در گذر انتظار
                                   دل هوس گریه و شیون نداشت
رخ به رخ آینه سودم ولی
                                   آینه هم دیده روشن نداشت
دست بدامان دل خود شدم
                                   این دل بیچاره که دامن نداشت
کشت مرا آرزوی زندگی
                                   خون مرا نیز به گردن نداشت
خواست به صحرا بگریزد دلم
                                  طاقت دل کندن از من نداشت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2428