بازدید کل: 336138

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 189

 شبی که فکر وخیالم به پادشاهی رفت
                                          گرفت قلب من وچشم من سیاهی رفت
میان اینهمه راهی که خوش سرانجام است
                                         دلم زفرط جهالت براه واهی رفت
خدا بخیر کند عاقبت چه خواهد شد
                                           کبوتری که بدنبال باز چاهی رفت
شقایقی که بدشت بهار آمده بود
                                          سپیدوسرخ وسیاهش برنگ کاهی رفت
دلی که زاغ مرا چوب زد تمامی عمر
                                            شبی براه خطر بر سر تباهی رفت
بدادگاه گناهی بروز رستاخیز
                                            دودست وپاودو چشمم پی گواهی رفت
نشان یار گرفتم زشب به ایما گفت
                                          پی سلام بدرگاه صبحگاهی رفت
چه کاروان که گذشتندسالم از صحرا
                                         فقط دو پای من خسته اشتباهی رفت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2361