بازدید کل: 335012

بازدید امروز: 117

بازدید دیروز: 175

 دوباره کودک عصیان من بهانه گرفت
                                           بهانه های هوسناک کودکانه گرفت
مرا به بند اسارت کشید دست هوس
                                            تن غرور مرا زیرتازیانه گرفت
کمان ناله زهر سوبه تیر چلّه آه
                                            کبوتر قفس سینه را نشانه گرفت
شکفته گشت گل داغ دردل خونین
                                             به شور آن غزلم رنگ عاشقانه گرفت
جرقه ای به شتاب شهاب بردل زد
                                            تنور سرکش اندیشه ام زبانه گرفت
زدشت بی خبری  در دل قلمروعشق
                                            وجود سرخوش مارا هوای خانه گرفت
به سر هوای خرابات و شور وعشق وجنون
                                            قرار و تاب دلم را غم زمانه گرفت
کبوتر حرم عشق از ازل صحرا
                                           به نخل خانگی عمرم آشیانه گرفت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2384