بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

 کلیم نور نشان مرا زطورگرفت
                                    فضای ظلمت دل را شعاع نور گرفت
سحر چنان گل اشکم براه می بارید
                                   که رهگذارببست و ره عبور گرفت
فرشته وار رسیدم به قرب منزل دوست
                                   فغان که راه مرا آفت غرور گرفت
کشید جذبه دنیامرا بسوی فریب
                                   توان وتاب مرا این سراب کور گرفت
زکوی یار جدایم فکند, حرص بهشت
                                    فریب حور زمن لذت حضور گرفت
مرید یار عزیزم که جز غمش صحرا
                                    نشاط حورزدل شادی قصور گرفت

تاریخ ارسال: 1390/5/18
تعداد بازدید: 2476