بازدید کل: 335014

بازدید امروز: 119

بازدید دیروز: 175

سفر زمیکده تا آفتاب خواهم کرد
                                         دل نپخته خود را کباب خواهم کرد
اگرچه کوچ گنه آید ای دل بد مست
                                         تو را روانۀ شهر شراب خواهم کرد
اگرکه عمر بیاری همتم برسد
                                         پل عبور زمان را خراب خواهم کرد
بدست عشق که افسون اسیر پنجه اوست
                                         جهان و هرچه دراو هست خواب خواهم کرد
بسوی کشور گل هم عنان کوچ بهار
                                          برسم چلچله پا در رکاب خواهم کرد
خدای گفته به ما <استجب لکم>یعنی
                                         دعای خسته دلان مستجاب خواهم کرد
میان ما و تو  اگرپرده پردۀ جانست
                                          بپای شوق گذر زین حجاب خواهم کرد
کنار مردم صحرا که شادی انگیزند
                                         به شور و هلهله غم را عذاب خواهم کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2357