بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

بشوق پرگشایی عاقبت پر باز خواهم کرد
                                              بسوی گلشن آزادگان پرواز خواهم کرد
عصای عشق در کف پا گذارم برسر هستی
                                                بدست موسوی بالاتر از اعجاز خواهم کرد
چو سوسن ده زبان دارم اگرفرصت بدست آید
                                                چو شمع پرده در افشای بزم رازخواهم کرد
اگر چه آخر عمرست اما درطریق عشق
                                                ره وصلش چو طفل تازه پا آغاز خواهم کرد
اگر سنگ صبوری یافتم در موج خیز غم
                                               بپایش همچو دریا سفره دل باز خواهم کرد
اگر سنگ صبوری یافتم درموج خیزغم
                                                 بپاش همچودریا سفره دل بازخواهم کرد
اگر چه کهنه نوشم چشمه سازشعروعرفان را
                                                نگه بر جوشش صحرای نو پرواز خواهم کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2743