بازدید کل: 335016

بازدید امروز: 121

بازدید دیروز: 175

آنکه دعوت خدایی میکرد
                                 عشق را از تو گدایی میکرد
دل من جای خداوندی ها
                                    طلب بی سر و پایی میکرد
در غزلخانه دنیای سرود
                                  سخنم زشت زدایی میکرد
لب شب جای سخن های سیاه
                                       از مهی بوسه ربایی میکرد
روز باجلوۀ نوری زخدا
                                      به من آئینه نمایی می کرد
باز زرتشت خیالم در گوش
                                             پچ پچ فرهمایی میکرد
پیر دیری  زنوا خانۀ شهر
                                         گله از غصه جدایی میکرد
در همان جای که آبم می برد
                                        ناخدا نیز خدایی میکرد
برسر قبر شهیدی صحرا
                                          صحبت از یار فدایی میکرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2421