بازدید کل: 192862

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 236

ریشه در آب و خاک خواهم کرد 

                                      تاک را پاک پاک خواهم کرد
پاک مستی که آرزوی من است
                                    استعانت ز تاک خواهم کرد
جان و دل را فدای چشم و لب
                                     یار روحی فداک خواهم کرد
گل غم را بخواهش دل خار
                                  صبحدم سینه چاک خواهم کرد
زآتش خویش ژرف دریا را
                                    خشک همچو مغاک خواهم کرد
به هوایی که شهر آلوده است
                                     رو به صحرای پاک خواهم کرد

 

 

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 1315