بازدید کل: 335031

بازدید امروز: 136

بازدید دیروز: 175

شبی خیال من از کوچه ها گذرمیکرد
                                          بسوی شهر دل افسردگان سفر میکرد
بدشت بیخبری با همه سبک گامی
                                           صدای پای دلم لاله را خبر میکرد
میان این همه شب زنده دارها  تنها
                                          صدای زنجره ها در دلم اثر میکرد
صدای خندۀ جنگل به نیمه راه سفر
                                          فسون ووسوسه از وحشت خطر میکرد
هزار گردنه رفتم که پیر گردنه ها
                                         هزار قصه ازاین راه مختصر میکرد
کسی که همسفر بود در خیال آباد
                                        میان گریه چو دیوانه خنده سر میکرد
به سرزمین خدا هرچه میشدم نزدیک
                                         خدا بحال دلم لطف بیشتر میکرد
خیال پرزد و دیدم که شاعر صحرا
                                         نشسته بود و غزلهای خویش بر میکرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2341