بازدید کل: 335006

بازدید امروز: 111

بازدید دیروز: 175

دستهایم چو عرض حاجت کرد
                                      حق دعای مرا اجابت کرد
عشق تا پا نهاد بر دل من
                                      خانه را نارسیده غارت کرد
آنچه را داده بود برد از من
                                      لیک خود را به من عنایت کرد
نَحنُ اَقرب شنید چون زخدا
                                       دل من خویش را عبادت کرد
چله هایی نشست این دل من
                                      گربدانی چه این ریاضت کرد
کنج ویران و گنج رنج مرا
                                       با دو خشت طلب عمارت کرد
درخور این همه نبودم من
                                       پیر راهم به من عنایت کرد
درشبی با فرشتگان ما را
                                       برسر خوان خود ضیافت کرد
آنچه می خواست کرد با دل من
                                      هرچه کرد از سر رضایت کرد
همچو صحرا به من زابر کرم
                                      گل یک روزه را عنایت کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2250