بازدید کل: 336138

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 189

تسلیم بند رنگست آن گل که بو ندارد
                                           خنجر زپشت خواهد هرکس که رو ندارد
در مکتب محبت استاد اینچنین گفت
                                          عشق آخرین کلام است این گفتگو ندارد
غسل و کفن نباشد بر پیکر شهیدان
                                           دریا نشان نیازی با شستشو ندارد
اسرار را نهفتند رفتند بی بهانه
                                          صوفی صافی ما راز مگو ندارد
خاموشی دل من فریاد بی زبانیست
                                          دریا به این بزرگی آواز قو ندارد
خاک تیمّم آور بهر نمازو این دل
                                          چشمان او پر آبست وقت وضو ندارد
در مجلس خموشی با گوش دل شنیدم
                                       حق هوی ما خدائیست این های وهو ندارد
دنیا مثال یارم کمتر بیاد دارد
                                    دارد ولی در عالم مانند او ندارد
از کاروان حیرت این گفت پیر غربت
                                  این راه  راه صحراست گرسو به سو ندارد

تاریخ ارسال: 1390/5/19
تعداد بازدید: 2452