بازدید کل: 347923

بازدید امروز: 166

بازدید دیروز: 226

آنچه را قدرت اجل دارد
                                داستانی است کز ازل دارد
هر فرازی نشیب میخواهد
                                هرچه برتر بُود اقل دارد
گل زنبوری و بت کندو
                                خبر از جوشش عسل دارد
آه این عمر بهر کشتن من
                                دائماً سنگ در بغل دارد
اینهمه غصّه و شکایت چیست
                                مشکلی را که راه حل دارد
 زُهره را مشتری کجا ماند
                                آسمانی که یک زحل دارد
فرق ما بین آنچه دشوارست
                                اصل هائی که صد بدل دارد
وه  چه پیچیده است مسئله ای
                                که هرآئینه یک عمل دارد
سفری برگزیده ام که رهش
                                سنگلاخ است وصد کتل دارد
گرچه کوهی ندارد این صحرا
                                 لااقل صدهزار تل دارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2379