بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

پیرانه سرم باز هوای چله دارد
                                    این کودک صد ساله عجب حوصله دارد
روبر حرم کعبه نهد پای خیالم
                                    این خسته زجانم طلب هروله دارد
چون آینه یارم به تماشاگه رازست
                                    هرچند که بین من و او فاصله دارد
چون نی که حکایتگر دنیای جدایی است
                                     من از دل و دل از من تنها گله دارد
استون شبستان خیالم چو بهاران
                                     در فصل خزان هم هوس چلچله دارد
هرگز نرسد پای کسی جز بعنایت
                                      این راه خطر خیز که صد مرحله دارد
این آتش خوابیده درون دل صحرا
                                       هشدار که آتشکده اش زلزله دارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2514