بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

آهم به دلی اثر ندارد
                             کس از دل من خبر ندارد
دریای سحاب دیدۀ من
                            در دامن غم گهر ندارد
بیچاره دلم بدشت هستی
                            راهی است که رهگذر ندارد
در جنگل سینه آتش غم
                            اندیشۀ خشک و تر ندارد
در کوچ بهاره این دل من
                            جز منظر من نظر ندارد
غم کودک خانه زاد صحرا
                            جز منظر من نظر ندارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2552