بازدید کل: 299239

بازدید امروز: 52

بازدید دیروز: 92

آهم به دلی اثر ندارد
                             کس از دل من خبر ندارد
دریای سحاب دیدۀ من
                            در دامن غم گهر ندارد
بیچاره دلم بدشت هستی
                            راهی است که رهگذر ندارد
در جنگل سینه آتش غم
                            اندیشۀ خشک و تر ندارد
در کوچ بهاره این دل من
                            جز منظر من نظر ندارد
غم کودک خانه زاد صحرا
                            جز منظر من نظر ندارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2218