بازدید کل: 284863

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 249

آهم به دلی اثر ندارد
                             کس از دل من خبر ندارد
دریای سحاب دیدۀ من
                            در دامن غم گهر ندارد
بیچاره دلم بدشت هستی
                            راهی است که رهگذر ندارد
در جنگل سینه آتش غم
                            اندیشۀ خشک و تر ندارد
در کوچ بهاره این دل من
                            جز منظر من نظر ندارد
غم کودک خانه زاد صحرا
                            جز منظر من نظر ندارد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2116