بازدید کل: 335002

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 175

بوسم دهان خویش که افشای راز کرد
                                         منصور وار دار مرا سرفراز کرد
نازم بآن ستاره محمود چون شهاب
                                        روی نیاز جانب شهر ایاز کرد
قربان آن شبی که بدست دعا دلم
                                         برصبح خیز عشق در بسته باز کرد
بعد از هزار وعده شبی آمدم بخواب
                                         رفتم نیاز عرضه کنم یار ناز کرد
سجادۀبهار به محراب گل گشود
                                        بار دگر به تربت صحرا نماز کرد
عشقی که بود راحت جانم به هر طرف
                                       چل سال در درون دلم ترکتاز کرد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2585