بازدید کل: 334992

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 175

قدر یک جنگل شب بیداد
                                    در گلو خفته تودۀ غمباد
کیستم آشنای مریم عشق
                                     عیسیِ دوره گرد شهر وبلاد
نقطه ای بی حساب در هستی
                                     رقمی در تسلسل اعداد
درّه ای خفته در سکوت عمیق
                                     کوه صبری غنوده در فریاد
در بیابان کعبۀ مقصود
                                     بوته خاری اسیر چرخش باد
در لهیب بلند آتش عشق
                                    سوختم همچو مرغ آتش زاد
میروم تا کویر تفته دور
                                    در پیِ یار هرچه باداباد
رفتم و گم شدم زگام نخست
                                    وای از این وادی و از این رخداد
تشنگی چون زمرز تاب گذشت
                                     پایِ جانم ز جستجو افتاد
رونمودم به جانب صحرا
                                    گفتم ای عشق خانه ات آباد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2461