بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

چگونه زلف تورا باد میدهد بر باد
                                          گزند هردو جهان پیش تو گزند مباد
به سرزمین دلم آمدی جزاک الله
                                          قدوم کوچ تو بر خاک من مبارکباد
مرا به قلّۀ عزت رسانده چون مصحف
                                          کلام سبز خدایی که یار یادم داد
گشوده بند زبان مرا به واژه عشق
                                          به مکتبی که بود بی کتاب و بی استاد
جهان که جای غم و شادیست مادر دهر
                                          مرا برای همین راحت و مرارت زاد
صدای صحبت یارم چه خوب میاید
                                          گمان کنم که رسیدم به کشور میعاد
برای مرد مسلمان چه آزمونی هست
                                           وجود خوش اثر مال و همه اولاد
اگرچه فصل زمستان وخانه خوش جایی است
                                           زنم به پهنۀ صحرا هرچه باداباد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2453