بازدید کل: 341817

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 133

داد گر نیست تا کنم فریاد
                                  می زنم داد هرچه باداباد
می زنم خویش بر در و دیوار
                                 تا زرنج قفس شوم آزاد
برد یارم به صد کرشمه و ناز
                                 کش کشانم به نقطه میعاد
گفت قالو بلا و من گفتم
                                شد بلا و به گردنم افتاد
آه سردم زروی حسرت نیست
                                مادر غم مرا به حسرت زاد  
شاد گردم اگر دمی بی تو
                                  شادی مختصر حرامم باد
خاطرات تو بس عزیز بود
                                 لحظه ای هم نمی رود ازیاد
به تو وصل عروس غم صحرا
                                 بین این  بی غمان مبارکباد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2479