بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

دل بیرنگ رنگ میگیرد
                                سینه تنگ سنگ میگردد
تا که تاریخ هست وما هستیم
                                این جهان گرد جنگ میگردد
جُز مدارا چه میتوان کردن
                                 توسنی را که لنگ میگردد
خستگی می گذاری آخر کار
                                صبر کم کم درنگ میگردد
گر که چنگی زند به چنگم چنگ
                                همۀ چنگ چنگ ،میگردد
نشوه در او وآن طهورایی
                                درپی خمر وبنگ میگردد
نی چو بشکسته شد خلیفۀ راه
                               کاروانش به زنگ میگردد
غربت آهنگ را چو می خوانم
                                 دیده ام رود گنگ میگردد
گر به صحرا رود زشهر شما
                                 گُربه ما پلنگ می گردد

تاریخ ارسال: 1390/5/20
تعداد بازدید: 2466