بازدید کل: 341813

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 133

چو اسب وحشی دنیا برایم رام میگردد
                                                    براه سرکشی طوفان من آرام میگردد
اگر خاموش بنشینی کنار دست ناکامی
                                                   همین دنیای نا آرام جای کام میگردد
اگر تنواره ام خاک زمین این وآن گردد
                                                   گمانم میرسد این خاک تنها جام میگردد
کسی کودر گرانحالی معین این وآن باشد
                                                   چو مردان خدا محبوب خاص وعام میگردد
بیک بار دگر رویی به من کن همچو آئینه
                                                   که این کار تو الا کرام والا تمام میگردد
من آزادم درین زندان بی دروازه هستی
                                                    اگر دنیا ومافیها برایم دام میگردد
کبوتر گر کند پرواز تا کاشانه خورشید
                                                   دگر خورشید هم از محرمان بام میگردد
مرا می زد دگر بس کن توای ساقی بدمستان
                                                  اگر ریگ بیابان گردصحرا جام میگردد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2475