بازدید کل: 334996

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 175

زشهر ولوله آوای کس نمیاید
                                    صدای خنده زاهل هوس نمیاید
شکار وحشی عُمرم بدشت بیخبری
                                   غزاله ایست که در تیر رس نمیاید
شبی است تیره  تراز ظلمت شب بیداد
                                     چنان شبی که بیاد عَسس نمیاید
دگر ز قافله بی توقف دنیا
                                     درای هرزه زنای جرس نمیاید
مگر که حادثه ای خشک کرده دنیا را
                                     که از بهار وخزان بوی خس نمیاید
پرید مرغ دلم از تغافل صیاد
                                     پرنده ای که بسوی قفس نمیاید
گرفته ظلم جهان را به تیغ استبداد
                                    چرا که مهدی (ع)فریاد رس نمیاید
سکوت سایه فکنده است بر سر صحرا
                                    بگونه ای که صدای نفس نمیاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2393