بازدید کل: 347930

بازدید امروز: 173

بازدید دیروز: 226

مه من همسفرم می آید
                                 به سر من سپرم می آید
از بیابان درندشت خیال
                                نعره شیر نرم می آید
 از هوایی به فراخی دلم
                               مرغ خوش بال و پرم می آید
مهربانست خدا می دانم
                              از من است آنچه سرم می آید
در کویری به درازی زمان
                              بوی پای پدرم می آید                
آمدم من به قفای تو ولی
                              پدرم با پسرم می آید
نقش روی تو به بوم دل من
                              این زدست هُنرم  می آید
از فرا دور زپژواک کهن
                              بانگ مرغ سحرم می آید
یار (صحرایی)من آمده است
                              یاکه چیزی نظرم می آید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2440