بازدید کل: 323284

بازدید امروز: 103

بازدید دیروز: 97

یک آسمان ستاره بی مشتری چه ارزد
                                            هرچند برتر افتد این برتری چه ارزد
ازهرطرف که رفتم سر می خورد به دیوار
                                           آخر کسی نگوید این سروری چه ارزد
یاری که گفتنی نیست دُری که سفتنی نیست
                                           گر بر زبان بیایداین یاوری چه ارزد
باور اگرنداری محکوم جستجویی
                                           باور حضورسبزست بی باوری چه ارزد
ای تشنۀ محبت در سن شکل گیری
                                          مادر اگر نباشد نا مادری چه ارزد
یار بهشتی من گر در جنان نباشد
                                         درچشم بیقرارم حور و پری چه ارزد
در نزد دیگرانست عشق وسرورومستی
                                         دنیا به این بزرگی بی دیگری چه ارزد
صحرا به یار می گفت ما چون حبیب عشقیم
                                         گر پای جان نباشد این دلبری چه ارزد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2359