بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

یک آسمان ستاره بی مشتری چه ارزد
                                            هرچند برتر افتد این برتری چه ارزد
ازهرطرف که رفتم سر می خورد به دیوار
                                           آخر کسی نگوید این سروری چه ارزد
یاری که گفتنی نیست دُری که سفتنی نیست
                                           گر بر زبان بیایداین یاوری چه ارزد
باور اگرنداری محکوم جستجویی
                                           باور حضورسبزست بی باوری چه ارزد
ای تشنۀ محبت در سن شکل گیری
                                          مادر اگر نباشد نا مادری چه ارزد
یار بهشتی من گر در جنان نباشد
                                         درچشم بیقرارم حور و پری چه ارزد
در نزد دیگرانست عشق وسرورومستی
                                         دنیا به این بزرگی بی دیگری چه ارزد
صحرا به یار می گفت ما چون حبیب عشقیم
                                         گر پای جان نباشد این دلبری چه ارزد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2448