بازدید کل: 341818

بازدید امروز: 98

بازدید دیروز: 133

 میوه صاعقه چون آب افتاد
                                دهن ابر سیه آب افتاد
باز یک بار دگر در باران
                               گذر برکه به مهتاب افتاد
تا گل از بستر شب شد بیدار
                              دل بلبل به تب وتاب افتاد
بدن حور همچو دل من لرزید
                             چشم جانش چوبه ناباب افتاد
گل نور از دل شبها چیدم
                            نظرم تاکه به شتباب افتاد
رنگ آئینه دیوار پرید
                           تاکه تصویر من از قاب افتاد
شیشه عُمر مرا سنگ شکست
                           تا زکف این دُر نایاب افتاد
کاروان رفت از این وادی غم
                           لیک صحرای شما خواب افتاد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2533