بازدید کل: 335001

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 175

 صدای سرخوشان از کوچۀ میخانه میاید
                                             شمیم عطر مستی از لب پیمانه میاید
بهار از عشق میگوید گلستان دوست میجوید
                                             پرستو از دیار دور سوی لانه میاید
بطور شمع گل کرده ست رقص شعله در یادم
                                             از آن رو سوی آتش موسی پروانه میاید
به سنگستان روز جمعه چشم کودکان روشن
                                             زدشت نیسواران بیدلی دیوانه میاید
بگوش غیرتم از رخنۀ دیوار حیرانی
                                             صدای آشنا از خانه بیگانه میاید
چراغ ماه را مشکن بگرد ای آسمان امشب
                                             که در صحرا صدای گریه طفلانه میاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2535