بازدید کل: 336137

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 189

صدای سبز زمان از بهار میآید
                                       که کوچ چلچله پیش از هزار میاید
امان دهید خزان را که این مسافر درد
                                       زراه گرم تموز و بهار میاید
نقاب ار نزند پرده دار فردا را
                                       چه ها که بر سر این روزگار میاید
خدا و خلوت و گلواژه های عرفانی
                                       به کیش و مذهب ما سازگار میاید
صدای نادعلی در دلم چو می پیچد
                                       بلا و حادثه با من کنار میاید
کسی که خانه خراب خداست در همه حال
                                      زدست مردم دنیا چه کار میاید
زخشت خانه تاریخ در خرابه شهر
                                      صدای رستم و اسفندیار میاید
پیاده گشتم و دیدم نوشته بر دیوار
                                      که خاک بر سر دنیا سوار میاید
کویرگور به پژواک خسته بهرام
                                      زکوهسار بلند شکار میاید
خبر دهید به صحرا یکی ز مردم عشق
                                      زراه دور بدنبال یار میاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2393