بازدید کل: 336144

بازدید امروز: 77

بازدید دیروز: 189

بیدل از راز جان چه میداند
                                  خفته از این وآن چه میداند
ماه خود جیره خوارِ خورشید است
                                  ذرّه از آسمان چه میداند
پرکشیده از این دریچه درد
                                   از زمان و مکان چه میداند
در شبستان باغ جز بلبل
                                   از گل بی زبان چه میداند
آنکه مست پیاله هوس است
                                   از گذشت زمان چه میداند
آنکه از حال خویش بیخبر است
                                   از دل دیگران چه میداند
شیر بد مست پهنه نیزار
                                   از گل خیزران چه میداند
عابر کوچه باغ بیخبری
                                   از شب کاروان چه میداند
آنکه حیران وسعت صحراست
                                   از دل تنگمان چه میداند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2224