بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

صدای بیستون از کوچه پرویز میاید
                                         بگوش عشق شیرین شیهه شبدیز میاید
بدشتستان فایز خیزران عشق میروید
                                         نسیمی زان نیستان جانب نیریز میاید
کویر تشنه از لب خشکی مجنون سخن دارد
                                        هنوز از نام لیلا نکهت پرهیز میاید
مگر منصور بر دار قیامت هم اناالحق زد
                                        که بانک صور از گلبانگ رستاخیز میاید
زبان بی واژه اما از در و دیوار کوی دوست
                                       نوای عشق از هر جا و از هر چیز میاید
خزان رهگیر من شد لیک دلشادم که میدانم
                                       بهار عشق ورزی از پس پاییز میاید
بهار آوای صحرا هرزمان فریاد میدارد
                                       که بانک شهریار عاشق از تبریز میاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2449