بازدید کل: 341825

بازدید امروز: 105

بازدید دیروز: 133

 میتوان تن بآب دریا داد
                          خویش را زین میانه معنا داد
تشنگی را به چشم بی تابی
                          در کویر هنر تماشا داد
 میتوان از طریق اندیشه
                         دست خود را بدست فردا داد
میتوان در غروب تنهائی
                         پیچ و تابی بزلف شبها داد
میتوان در سحر گه تکرار
                         حق به افسانه شب آوا داد
میتوان پای کوه بی برگی
                         صبر ایوب را تماشا داد
میتوان گفت زنده شد عالم
                        چون علی را خدا بدنیا داد
ردّ پای علی است در صحرا
                       چه مقامی خدا به صحرا داد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2382