بازدید کل: 299250

بازدید امروز: 63

بازدید دیروز: 92

 میتوان تن بآب دریا داد
                          خویش را زین میانه معنا داد
تشنگی را به چشم بی تابی
                          در کویر هنر تماشا داد
 میتوان از طریق اندیشه
                         دست خود را بدست فردا داد
میتوان در غروب تنهائی
                         پیچ و تابی بزلف شبها داد
میتوان در سحر گه تکرار
                         حق به افسانه شب آوا داد
میتوان پای کوه بی برگی
                         صبر ایوب را تماشا داد
میتوان گفت زنده شد عالم
                        چون علی را خدا بدنیا داد
ردّ پای علی است در صحرا
                       چه مقامی خدا به صحرا داد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2066