بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

به لوح خاطرم تا نقشی از فرهاد میآید
                                           دلم را قصّه شیرین  شیرین یاد میآید
دلم را می کشد آنجا که بر گلگشت سر سبزش
                                           نسیم گل نفس از راه گل آباد میاید
چو هدهد کز سباپیغام می آردسلیمان را
                                          مرا آن مرغ شور افشان جنگل زاد میاید
خبر آمد که از آن سوی مرز کشور هستی
                                          نگار سرخوشم بر جانب میعاد میاید
خوشا حال دل رندی که در گل فصل بی خویشی
                                         چه مست بی خبر از خلوت ارشاد میاید
نمیدانم چه داغ افسرد گلپوشان صحرا را
                                         که از ابر کرامت ناله وفریاد میاید

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2319