بازدید کل: 335002

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 175

باغ بزرگ فکرم دیوار ودر ندارد
                                       مانند جنگجوئی است بر سر سپر ندارد
من درکجایم امشب فکرم بجای دیگر
                                      پیکی رسیده گوید امشب سحر ندارد
راه فرار دارم امّا کجا گریزم
                                      کشتی به گل نشسته فکر گذر ندارد
 می سوزد استخوانم از جرعه شرابی
                                     آن پیر شوکرانی از من خبر ندارد
در کوره راه پیری گوید عصای دستم
                                     پشتی شکسته داردهرکس پسر ندارد
در فصل شورمستی فرزند نور دیده
                                     تا خود پدر نگردد قدر پدر ندارد
پایی شکسته دارم بر پیکر نحیفم
                                      دیگر توان وتاب رنج سفر ندارد
گر گوشه ای نشستم بی بال وبرنگشتم
                                      عنقا مگس نماید وقتی که پر ندارد
داروی خواب خوردم شاید دمی بخوابم
                                      امّا چه سود در من دیگر اثر ندارد
ای قاصدک خدارا از ما رسان سلامی
                                      بر یار مهربانی کو نامه بر ندارد
کوره ستاره ماند خورشید کهکشانی
                                      هر که به گردخوانش چندین قمر ندارد
هرکس که در نیازست یا آنکه در نماز است
                                     صحرای خشک ماند گر چشم تر ندارد

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2369