بازدید کل: 341813

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 133

بهارحسن تو نقش نگاره را ماند
                                    نگاه نرم تو آهو نظاره را ماند
بلورساعد سیمینۀ ساقت ایساقی
                                   سپید پنبۀ چین بهاره را ماند
بکوه خسته دلان غمنوای گریه تو
                                    صدای کودک بی گاهواره را ماند
بچشم نافذ مردم فریب تو نازم
                                    که آسمان شب پر ستاره را ماند
خدا نیاورد آن روز را گرگویم
                                    که شیشه دل تو سنگ خاره را ماند
دل تو مصحف و غمنامۀ دل صحرا
                                    کتاب کهنه اوراق پاره را ماند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2384