بازدید کل: 341827

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 133

کسی که از دل خبر دارد هزاران راز میداند
                                                   ره بی انتها را از همان آغاز میداند
اَجل آمد بپا بوسم ولی از نیمه ره برگشت
                                                   چرای این حقیقت را حریف راز میداند
بگفتا از کجا دیدی رقیبت را ومن گفتم
                                                   حضور باز را طفل کبوتر باز میداند
شب وسی پاره خوانی برد تا آنجا که همزادم
                                                   حضور خویش را در مُصحف اعجاز میداند
ز پیردار پرسیدم انالحق از چه گویی گفت
                                                  رموز کار را پیر قلندر ساز میداند
نه هرکس عشوه آغازد تواند دلبری کردن
                                                  رموز عشقبازی را سرا پا ناز میداند
کویر تشنه لب می گفت در صحرای نخجیرم
                                                  شکار گور را بهرام تیرانداز میداند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 2449