بازدید کل: 197906

بازدید امروز: 116

بازدید دیروز: 198

از لحظه ای که طفل قدم باز می کند
                                         مرغ مهاجریست که پرواز میکند
راهی بطول وعرض هوسهای زندگی
                                         تا شهر نیستی سفر آغاز میکند
جانم فدای آنکه شبانی برهنه را
                                         در چشم خلق خسرواعجاز میکند
در سایه تسلّطِ بر نفس آدمی
                                         پا در رکاب روح سبکتاز میکند
مرغ خیال خاطر صحرا بشوق گل
                                        طاووس جلوه ایست که پرباز میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/22
تعداد بازدید: 1552