بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

وقتی که عشق کار خود آغاز میکند
                                          غم هم برای جان و دلم ناز میکند
این راز سر به مهر اگر برقع افکند
                                          دست تو وزبان مرا باز میکند
قانون وصل می شکند در حصار تن
                                          کاری که مرگ فاصله انداز میکند
دل در حضور مردم بیدست وپای عشق
                                           پیغمبرانه دعوی اعجاز میکند
قانون عشق داند ورمز نوا وشور
                                            هرکس که سازهای جنون ساز میکند
غسل جنون نکرده به صحرا نمیرود
                                            آنکس چو کوه دعوی اعزاز میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2201