بازدید کل: 334987

بازدید امروز: 92

بازدید دیروز: 175

طفل یادم خاکبازی میکند
                            خاکبازی خانه سازی میکند
با نیازی در حضور آرزو
                            ادعای بی نیازی میکند
در دل تاریکی وبی همدمی
                            خانه از من دلنوازی میکند
دل بآن رنگ حقیقت میزند
                            آنچه در عشق مجازی میکند
می کند تاریخ غوغا آنچه را
                            بوعلی با فخررازی میکند
من نمیدانم چرا طوفان غم
                            در دل من ترکتازی میکند
سخت حیرانم در این ژرفای شب
                            دل چرا کاهل نمازی میکند
با حضور زهره و پروین و ماه
                            ایل  صحرا سرافرازی میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2301