بازدید کل: 279496

بازدید امروز: 21

بازدید دیروز: 57

طفل یادم خاکبازی میکند
                            خاکبازی خانه سازی میکند
با نیازی در حضور آرزو
                            ادعای بی نیازی میکند
در دل تاریکی وبی همدمی
                            خانه از من دلنوازی میکند
دل بآن رنگ حقیقت میزند
                            آنچه در عشق مجازی میکند
می کند تاریخ غوغا آنچه را
                            بوعلی با فخررازی میکند
من نمیدانم چرا طوفان غم
                            در دل من ترکتازی میکند
سخت حیرانم در این ژرفای شب
                            دل چرا کاهل نمازی میکند
با حضور زهره و پروین و ماه
                            ایل  صحرا سرافرازی میکند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 1878