بازدید کل: 335008

بازدید امروز: 113

بازدید دیروز: 175

خاموشیم زدست تو فریاد میزند
                                  بیداد غم زچهره من داد میزند
در بیستون خاطر من نقشبند عشق
                                 نقش خیال خواهش فرهاد میزند
در باغ آسمان دلم باغبان نور
                                 خورشید گل بکاکل شمشاد میزند
مطرب به ساز دلکش جان در کنار رود
                                  شور حجاز ونغمۀ بغداد میزند
دریای غیرت است دل خود پسند من
                                  تا دست رد بسینه امداد میزند
هر لحظه با خداست بنزدیکی خیال
                                  آنکس که دم زطبع خدا داد میزند
چون وحی منزل است بگوش یقین من
                                 حرفی که پیر دیر هنر زاد میزند
راه دوباره ایست که این رهنورد پیر
                                  گر حرفهازخلوت ارشاد میزند
من سوختم که دود گرفته است شهر را
                                 صحرا هنوز آتش دل باد میزند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2267