بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

کو شاهد اهل دلی با من نظر بازی کند
                                                       چون کودک زانو نشین طفلانه طنّازی کند
کومرغ خوش آهنگ شب برشاخه بی همدمی
                                                       چون نینوازِ خسته جان  ساز هم آوازی کند
کو رشته سوز خلوتی در سردسیرخامشی
                                                        با جان آتش خوی من تدبیر دمسازی کند
کوپرده درسرپنجه ای در لذت آشفتگی
                                                        با تار خویش آوای من آهنگ شهنازی کند
کوشیطنت آوازه ای تا آستین بالا زند
                                                        با کودک صحرائيم درکوچه گل بازی کند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2350