بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

مردم شب اگر نظر تنگند
                             با فراخی روز در جنگند
جنگجویان با سیاهی ها
                            سبز فکر وسپید فرهنگند
سربداران داربی برگی
                            مردمانی دراز آهنگند
همچو خفاش مردم شبکور
                            بر درخت سپیده آونگند
در غزلواره های ساده من
                            رنگها نیز جمله بی رنگند
ماندم از پای جستجو امشب
                            گر چه پاهای من نمی لنگند
مردمان قبیلۀ امروز
                            عاشق کاروان بی زنگند
دل صحراست سنگ یا اصلا
                            مردم شهر عشق دل سنگند

تاریخ ارسال: 1390/5/23
تعداد بازدید: 2485